ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

   ตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ที 3  กิโลเมตรที่ 16  ถนนสกล-นาแก ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000โทร. 04-2766-263 www.brc-tech.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทําการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 โดยมีนายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายจีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์ เป็นครูใหญ่เริ่มแรก และมีนางวิมลวัณย์  ตีรสวัสดิชัย เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์และสีประจําของวิทยาลัย

มีเนื้อที่ทั้งหมด 146 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และมีอาณาเขตดังนี้
    ทิศเหนือ	    จดตำบลงิ้วด่อน ตำบลดงชน  ตำบลเหล่าปอแดง อำเมือง 
    ทิศใต้  		จดตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
    ทิศตะวันออก     จดตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
    ทิศตะวันตก 	    จดตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ภูมิประเทศ 
ลักษณะโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งสลับพื้นที่ราบ ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าเยี่ยม บ้านโนนหอม บ้านไผ่ล้อม 
บ้านห้วยปลาใย บ้านโพนนาไก่ บ้านดงต้อง บ้านแคมพุง บ้านหนองจี่เต่า บ้านคำผักแพว บ้านโพนยางคำ มีอาชีพทำการเกษตร 
โดยเฉพาะอาชีพการทำนาเป็นหลัก

สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนในเขตตำบล มีการรวมกลุ่มกันหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเย็บเสื้อผ้า  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน  โดยเฉพาะประชาชนเป็นกลุ่มชนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวสกลนคร ในภาพรวมเช่น การฟ้อนภูไท รำมวยโบราณ และประเพณีทำบุญมหาชาติประจำปี ที่มีขบวนแห่สวยงาม อันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นด้วย
สภาพสังคม
สภาพสังคม
      - การศึกษา	โรงเรียนระดับประถมศึกษา	    5 โรง
                โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา		2 โรง
                โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา		1 โรง  ( วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา )
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		    1 แห่ง
      - ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
      - การคมนาคมสะดวก วิทยาลัยติดถนนสายสกลนคร-มุกดาหาร
      - มีสถานที่ทำการไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์
      - มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
      - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

                   

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา มีลักษณะเป็นรูปวงกลมบนพื้นขาว เส้นรอบวงเป็น

เส้นโค้งเรียบ ภายในเป็นชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ในวงกลมประกอบด้วยบุคคล 3 คน ชายหญิงและสุภาพบุรุษ และอักษรย่อ ว.ท.พ. ด้านหลังมีกลุ่มก้อนเมฆลอยอยู่ โดยมีความหมายรวมว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา จัดตั้งและดําเนินการบนพื้นฐานแห่งความมีสติ บริสุทธิ์ คุณธรรมและเสรีภาพ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความชํานาญด้านวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ เรียนจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ เป็นมือ
อาชีพ ประกอบอาชีพสุจริต มีอนาคต มีความมั่นคงและเป็นพลเมืองดีของชาติอยู่ในสังคมด้วยความสุข
สีประจําวิทยาลัยคือ


สีเหลือง
สีเขียว

หมายถึง
หมายถึง

การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม
ความเจริญงอกงามในด้านสติปัญญาและความรู้

    ในภาพรวมสีเหลืองเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและความรู้ รวมทั้งเป็นผู้มี
ศีลธรรมอันดีงาม ประพฤติดีประพฤติชอบ ประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคต