ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ครู
ผลงานทางวิชาการ : วิชากฏหมายพาณิชย์ อ.พัชราภรณ์ จิ่มอาษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ผลงานทางวิชาการ : วิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.พัชราภรณ์ จิ่มอาษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ผลงานทางวิชาการ : วิชามาตรฐานการท่องเที่ยว อ.พัชราภรณ์ จิ่มอาษา
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.87 KB
ผลงานทางวิชาการ : วิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี อ.พัชราภรณ์ จิ่มอาษา
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.99 KB
ผลงานทางวิชาการ : วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ อ.พัชราภรณ์ จิ่มอาษา
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.96 KB