วิชาสามัญ

นายสาคร ธุระเทศ
อาจารย์แผนกวิชาสามัญและหัวหน้างานปกครอง

นางสาวระพีพรรณ เขตสุภา (อาจารย์หมูน้อย)
หัวหน้าแผนกสามัญ/อาจารย์ประจำวิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าวิชาสามัญ

นางสาววิภาดา โจนลายดา
อาจารย์ประจำวิชาภาษาต่างประเทศ