การบัญชี

นางสาวกรรณิกา เสือก่านคำ
อาจารย์หัวหน้าแผนกการบัญชี
หัวหน้าการบัญชี

นางจันทนา น้อยแสงศรี
อาจารย์แผนกการบัญชี

นางอรวรรณ แก้วมะ
อาจารย์แผนกการบัญชี

นางสาวกนกอร คำตลบ
อาจารย์แผนกการบัญชี