ฝ่ายบริหาร

นางสาวมิรันตี ส่งศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกอร คำตลบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพัชราภรณ์ จิ่มอาษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจันทนา น้อยแสงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา