คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายยุทธนา ศิริฟอง
ครูผู้สอน และ หัวหน้าแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์กนกวรรณ พลวงค์ษา
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์พัชนีย์ ศรีแสน
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์