สาขาการจัดการทั่วไป

อาจารย์บูชิตา โสภัย
หัวหน้าสาขาการจัดการทั่วไปและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้าสาขาการจัดการทั่วไป