วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์
ปรัชญา
มีอาชีพ มีอนาคต มีคุณธรรม
อัตลักษณ์
คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีคุณธรรมนำความรู้    
เอกลักษณ์
พัฒนาวิชาชีพให้ชำนาญ อุทยานแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

เอกลักษณ์

พัฒนาวิชาชีพให้ชํานาญ อุทยานแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  
วิสัยทัศน์
  

 มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า ช่างยนต์ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน และนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลื่อมใสและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาและประเพณีอันดีงาม ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆแก่ผู้เรียน รู้จักรักษาความสะอาด อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการด้านธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ บุคลากรในแต่ละชุมชนมีความสัมพันธ์และมีเจตคติที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน