รางวัลบุคลากรครู
รางวัลผู้บริหารดีเด่น.นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
วันครู 16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.84 KB
รางวัลผู้บริหารดีเด่นนางสาวพัชราภรณ์ จิ่มอาษา
วันครู 16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.54 KB
รางวัลผู้บริหารดีเด่นนางสาวกนกอร คำตลบ
วันครู 16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.11 KB
รางวัลผู้บริหารดีเด่นนางจันทนา น้อยแสงศรี
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.21 KB
รางวัลผู้บริหารดีเด่นนางสาวมิรันตี ส่งศรี
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.09 KB
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นนายอนุชา สุทธิชัยตระกูล
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.4 KB
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นนางสาวภัทรภร ศรีทานันท์
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.41 KB
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นนางสาวกรรณิกา เสือก่านคำ
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.3 KB
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นนางสาวบูชิตา โสภัย
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.86 KB
รางวัลครูผุ้สอนดีเด่นนางสาวกนกวรรณ พลวงค์ษา
วันครู  16 มกราคม 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.91 KB
รางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นฐาน
เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่้งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาฃีวศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.55 KB
รางวัลต้นแบบการจัดการเรี่ยนรู้โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นฐาน
เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่้งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาฃีวศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.94 KB