ฝ่ายบริหาร

ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกอร คำตลบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวมิรันตี ส่งศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจันทนา น้อยแสงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ จิ่มอาษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ