ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 -ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมลวัณย์ ตีรสวัสดิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-ปัจจุบัน