งานแนะแนวเพื่อการศึกษา

อาจารย์ชาติ อุปครุฑ
อาจารย์หัวหน้าฝ่ายแนะแนว

อาจารย์ยอด เมืองมุงคุณ
อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

นางสาวศิริลักษณ์ เมืองแทน
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์