หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
  ในปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมีใบอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน 6 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          ประเภทวิชาพณิชยกรรม
               1.	การบัญชี
               2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
               1.	 ช่างไฟฟ้ากำลัง
               2. ช่างยนต์
               3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
               1. การท่องเที่ยว
ทั้งประเภทวิชาพณิชยกรรม ช่างอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช้เวลาเรียนสาขาวิชาละ 3 ปี   
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีใบอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน  8 สาขา คือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                1. การบัญชี
                2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                3. การตลาด
                4. การจัดการท่วไป
          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
                1. ไฟฟ้า
                2. อิเล็กทรอนิกส์
                3. เทคนิคเครื่องกล
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                1. การท่องเที่ยว    
 ทั้งประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ช่างอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ปวส.) ใช้เวลาเรียนสาขาวิชาละ 2 ปี