งานกิจการนักศึกษา

จันทนา น้อยแสงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

จีราภา หล่อนสิ่ว
ครูที่ปรึกษาอวท.