สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นางสาวภัทรภร ศรีทานันท์
อาจารย์หัวหน้าแผนกสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นางสาวเฉิดฉาย โคตรหานาม
ครู

นางสาวพัชราภรณ์ จิ่มอาษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิรัฐิติกาล ศรีนา
อาจารย์แผนกการท่องเที่ยว