สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายนิล สุวรรณมงคล
อาจารย์หัวหน้าแผนกสาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายอัษฎา เมามีจันทร์
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ก้องภพ กุดวงศ์แก้ว
อาจารย์พิเศษ แผนกอิเล็กทรอนิกส์