สาขาไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์พงษ์พิทักษ์ พรหมภาพ
อาจารย์หัวหน้าแผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ดริยะศิษย์ ดาทุมทา
อาจารย์แผนกไฟฟ้า

อาจารย์ศรายุทธ วงศ์เครือศร
อาจารย์แผนกไฟฟ้า