สาขาเทคนิคยานยนต์

นายอนุชา สุทธิชัยตระกูล
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
หัวหน้าสาขาเทคนิคยานยนต์

นายประหยัด นนท์คำวงค์
อาจารย์ประจำแผนกเทคนิคยานยนต์

นายชวลิต ปุ่มเป้า
อาจารย์ประจำแผนกเทคนิคยานยนต์

อ.สุริยกานต์ รอดงาม
อาจารย์ประจำแผนกเทคนิคยานยนต์